(ߒߞߏ)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Table des caractères[edit | edit source]

ߖߐ ߦߋ߫ ߒߞߏߡߐ߯ ߡߊ߬ ߸ߒߠߋ ߛߟߙߕߌ߯ ߞߐ߲ߞߊߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߲߯ߛߊߦߟߊ ߞߊߙߊ߲߬ߠߊߘߋ߲ ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߫ ߖߓߊ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ߃߲.ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߞߊ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ߘߌ߬ ؟

Vowels[edit | edit source]

ɔ o u ɛ i e a
‎ߐ‏ ‎ߏ‏ ‎ߎ‏ ‎ߍ‏ ‎ߌ‏ ‎ߋ‏ ‎ߊ‏