Kumajago-sen

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Aller à la navigation Aller à la recherche

Kumajago-sen ye kuma fɔli ye k’a jago Don ni fεεrε ye min b’a Sankɔrɔta ka Sago a delinna-fɔcogo kan k’i lamεnbaa lamuguri, k’a Laɲaga wali k’a Lasɔn i ka fɔta ma. A dɔw Flε: sangalibisigilisigiyɔrɔ-falenkununnikumamunun-mununsendonnisenflaninyalilakumaninimayaliyεlεbɔnnafɔkoflayali

Kumajago-sen baaradaw

Kumajago-senw bε Waleya kumalaci minnu kɔnɔ kosεbε o dɔw Flε : jagomajira, ɲɔgɔlɔnbɔ, dɔnkili, lamagaja, baabu, donkibaru, maana, ziirin, zana, dugawu, baro, kilisi


Л Ŋ Ɔ Ɛ ε ɔ ɲ ŋ ʃ