Yanfolila

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Yanfolila ye Mali dugu dɔ ye, min bɛ Sikaso mara kɔnɔ. A ni Buguni cɛ ye kilomɛtɛrɛ 80 ye. Dɔw b'a f'a ma ko wasolon faaba. Sɛrɛkili don, min bɛ kamarili kɛ arɔndisimen nataw la: Sikorolen, Kangari, Gelenlenkɔrɔ, Yɔrɔbugula ani Kalanna.