Ala ka Laɲini

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Divine Providence (pro "before" clairvoyance "to see/lead an end") ye diinɛ hakilina ye min fɛ ala dɔ bɛ diɲɛ mara ani ka nɔ bila a la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dugukolo hadamadenya dɛmɛni kama. o ye diinɛ ka kalansira ye, min bɛ alaɲɛsiran kɛlɛ min dalen bɛ ala la min ye danfɛn dɔrɔn de ye .

A nɔfɛmɔgɔw bɛ to ka baara kɛ ni daɲɛ ye Ni Senu, min ɲɛfɔlen don ko ‘ Ala ka tiɲɛ ’ ka kɛ Ala ni hadamadenw cɛma.

A ka c’a la, Ala ka ladonni bɛ taa ni hakilina ye ko Ala yɛrɛ b’a fɛ k’a yɛrɛ jira tariku sɛbɛn dɔ fɛ, Tanaj, Bibulu, Kuranɛ, misali la, b’a ka baara kɛ yɔrɔ min na.