Ashoka

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Ashoka the Great

Ashoka walima Ashoka the Great (304 K.Ɲ. fo san 232 K.Ɲ.) tun ye Ɛndu masakɛ ye. Ale tun ye Maurya Mansamara masakɛ sabanan ye. A jate bɛ Kɛ Ɛnduw ka tariku faamaba ye fo ka na Se bì ma.

A ka masaya daminɛna san 269 K.Ɲ. ka se san 232 K.Ɲ., Ɛndu kɔrɔlen na. Mansamara Ashoka ka mansamara tun bɛ bi Ɛndujamana, Pakistan, Afganistan, Nepal ani Bangaladeshi jamana fanba la. O Maurya Mansamara belebele in kɛra Ɛndu mansamara belebeleba ye kabini o waati fo ka na se bi ma.

Ashoka Empire

Mansa Ashoka fana lakodɔnnen don a ka maracogo ɲuman fɛ ani Budadiinɛ yiriwali diɲɛ kɔnɔ. Ɛndujamana ka ‘Taamaʃyɛn’ bɔra masakɛ Ashoka ka Pilari la. ‘Ashoka Chakra’ fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ Ɛndujamana jamana darapo la.