Aller au contenu

Dɔkɔtɔrɔya

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Dɔkɔtɔrɔya (tubabukan: medecine) ye baara ye munkɔsɔn ka hadamaden ka kɛnɛya sabati ani ka banban ni kalan sira, banaɲaɲini ani banabagatow furakɛli. A lajɛlen inafɔ ɲɛdɔn-baara ani dɔnni. Tubabukan medecine jumera Latin na ars medicina min kɔrɔ furakɛli ɲɛdɔn-baara. Taabolokura dɔgɔtɔrɔya sinsinen kɛnɛya dɔnni kan ani ɲanama-dɔgɔtɔrɔya, klinik dɔgɔtɔrɔya, farali ani ɲinini. Nin bɛɛ kun ye walasa ka hadamadenw ka banaw ani jogidaw furakɛ hakili-sigi kɔnɔ. {NIYE AW BALAMAKE YOUSSOUF BAVA DIALLO YE }