Dolokalan

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Dolokalan (tubabukan: astronomie) ye dɔnni ye min ɲasinen bɛ dolo kalanma. Dɔnni don min daminɛra kabini lawalɛ la. Bi bi in na, minan kura caman sintira walasa ka baara in sankɔrɔta.