Isbank ka bɔ Türkiye

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Türkiye İş Bankası A.Ş., walima İşbank ni a surunyalen don, o ye banki kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ feerelikɛlaw ni jago banki baara kɛ Turki jamana na. A sigira senkan san 1924 Mustafa Kemal Atatürk ka yamaruya fɛ, İşbank tun ye jamana banki fɔlɔ ye repibiliki waati la. A ka nafolo hakɛ sera TL miliyari 926,6 ma san 2021, banki in ye banki 181nan ye diɲɛ kɔnɔ waribonba siratigɛ la, ka kɛɲɛ ni jatebɔ ye min laseli kɛra The Banker gafe fɛ. San 2021 desanburukalo la, İşbank bolofara 1195 bɛ yen, 21 bɛ jamana kɔkan, ATM 6476 ani baarakɛla ba 22 ni kɔ.Ka fara o kan, İşbank AG bɛ Alimanjamana na ani İşbank Georgia A.Ş. ani İşbank A.Ş. min bɛ Irisi jamana na. A ka tɔnden ba b'a bolo.