Japan

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
jamana darapo min bɛ japan

Japan(Japanese:日本,日本国), walima Japan Jamana, ye demokarasi jamana ye min sigilen bɛ Azi kɔrɔnyanfan[1]. A faaba ye Tokyo ye[2][3].

Jamana janya bɛɛ lajɛlen ka ca ni kilomɛtɛrɛ 3500 ye, a fanba ye Japan gunw ye, Kuril gunw, Nansei gunw, Izu gunw ani Ogasawara gunw. A 'fanba bɛ funteni-yɔrɔ la, nka subarctic ani tropical yɔrɔw bɛ worodugu ni gunw na. Dugukolo in falen don jikuruw la, ani kuluw yɔrɔ, tasuma-yɔrɔw ni kuluw sen bɛ o la, o bɛ kɛ jamana dugukolo 75% ɲɔgɔn ye, wa jamanadenw bɛ sɔrɔ kɔgɔjida laminiw na. Japan ye marabolo 47 ye iko marabolow, Japankaw (Yamato, Ryukyu, Ainu, ani dunanw) ani dunanw sigilen bɛ yen, ani Zapɔnkan bɛ fɔ kosɛbɛ.

Vue d'ensemble[yɛlɛma | modifier le wikicode]

Yamato siya, min fasokan ye Zapɔnkan ye, olu de ye jamanaden fanba ye. Fɛnɲɛnɛmako siratigɛ la, a bɛ Eurasie gun kɔrɔn fɛ ani a bɛ kɛ Pasifiki tasuma-yɔrɔ ye[4]. Komin a ye gun jamana ye wa a ka mara lamininen bɛ ni kɔgɔji ye, dugukolo dancɛw tɛ yen[5][6]. Japon gunw ye gun 14125 ye[6], Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku ani Okinawa. Waati cogoya bɛ daminɛ subarctic la worodugu fɛ ka taa subtropical la saheli fɛ. A bɛ sigida la min ka teli ka kɛ balawu suguya caman ye, wa dugukolo yɛrɛyɛrɛ hakɛ ni tiɲɛni hakɛ min bɛ sɔrɔ balawu fɛ, o ye diɲɛ kɔnɔkobaw dɔ ye[2].

dugukoloko dɔnniya[yɛlɛma | modifier le wikicode]

Japan jamana ja min bɔra sateliti fɛ
Japon gunw ka dugukolo ja karti. Japan in ye gun 6852 ye, 70% ɲɔgɔn ye kuluw ye.

Japan dugukolo cogoya bɛ Labɛn ni San Fransisko hɛrɛ bɛnkan ye min Japan ye min Kɛ Diɲɛ Kɛlɛba Filanan kɔfɛ.

dɔnko[yɛlɛma | modifier le wikicode]

Japan sigilen bɛ Azi kɔrɔnyanfan fɛ ani a ye laadalafɛn suguya caman ta ka bɔ a kɛrɛfɛ maraw la i n’a fɔ bi Sinuwa ani Kore gun. Faan wɛrɛ fɛ, iko gun jamana min faralen don dugukoloba kan kɔgɔji fɛ, ka fara ‘cidenw ka Tang Sinuwa’ jɔli kan ani ‘Sakoku’, a y’a yɛrɛ ka laadalakow yiriwa. Bi, kunnafoniko ni kumaɲɔgɔnya yiriwali fɛ, Japan bɛ ka nɔ bila ladamu suguya caman na diɲɛ kɔnɔ, wa a bɛ ka a yɛrɛ ka laadalakow fana lase minnu ɲɔgɔn tɛ[7][8][9]. Japan pop culture fana ka di jamana kɔkan.

Sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ o la[yɛlɛma | modifier le wikicode]

  1. 直接民主制の諸制度」に関する基礎的資料 』、衆議院憲法調査会事務局、2004年、2頁。
  2. 2,0 et 2,1 Modèle:Cite Kotobank
  3. Modèle:Cite Kotobank
  4. "東西南北に長い弓なりの国土". www.jice.or.jp. 国土技術研究センター. Retrieved 2022-04-28.
  5. "日本気候百科 | 政府刊行物". www.gov-book.or.jp. 全国官報販売協同組合. Retrieved 2021-06-07.
  6. 6,0 et 6,1 "平成9年版環境白書". www.env.go.jp. 環境省. Retrieved 2021-06-07.
  7. 『朝日百科 日本の歴史 新訂増補 13巻セット』朝日新聞社 ISBN 4-02-380017-1
  8. 『集英社版 日本の歴史 日本史誕生』集英社 ISBN 4081950016
  9. 『集英社版 日本の歴史 王朝と貴族』集英社 ISBN 4081950067

BGiBola

Wikimedia Commons propose des documents multimédia sur Japan.