Kuma-jagodonna

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Aller à la navigation Aller à la recherche

Kumajago-donna ye mɔgɔ ye min bε Se kuma jago donni na ni kumajago-senw ye. A bε Se ka Kε a tigi y'a kalan Kε wali a yεrε y'a Dege a sen fε ten. A dɔw yεrε a tigi ka baara de b'a To a bε Kε kumajago-donna ye. Mɔgɔ minnu ka baara ye kumalaci ye i n'a fɔ jeliw, dɔnkilidalaw wali jagomajiralaw delinnafεn don.


Л Ŋ Ɔ Ɛ ε ɔ ɲ ŋ anw baw fo