Aller au contenu

Massina Mansamara

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Afiriki tilebinyanfan fɛ Fulani Jihadi jamanaw, c. San 1830.

Hamdullahi ka Kalifa (Arabukan na: خلافة حمد الله; fana: Dina ka Massina, Sise Jihad jamana) min bɛ fɔ kosɛbɛ ko Massina mansamara (a bɛ fɔ fana ko Maasina walima Macina) tun ye san kɛmɛ tan ni kɔnɔntɔnnan daminɛ Fulbe Jihad jamana ye min cɛmancɛ tun bɛ Niger Delta Kɔnɔna yɔrɔ la min bɛ wele sisan Mali Mopti ni Ségou maraw la. A faaba tun bɛ Hamdullahi.