Phoenix

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Phoenix, Finikisi.

Nin fasari in bɛ Marsi jigilan kan.

Phoenix (phénixi, Sanakulun) ye robo sanakulun ye ka ɲɛsin bana ɲaɲinin taamaw ma Marsi kan. Nin waabɔ in bɛ Marsi Scout Program kɔnɔ. Baara dilen dɔnnikɛlaw minu ma walasa ka nin ci in latimɛ bena talikɛ minanw la minu bɛ Phoenix jigilan kɔnɔ lamunu ani ɲanamaya tamasiyew ɲaɲinin kama marsi kan ka fara ji nɔ tariku kan. Fan-caman taabolo in kuntigiya bɛ Kalo ni Dugukolo ɲaɲiniyɔrɔ Arizona ka Sanfɛkalanso, NASA ka Jet Propulsion Laboratory ɲɛmɔgɔ ya kɔnɔ.