Aller au contenu

Siginikalan

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Daɲεgafe min bε Mikrosɔft ankarta kɔnɔ, 2006 san bɔko, y’a Jira ko siginikalan ye « balikuw ni kamalenw degeli ye gafekalan ni sεbεnni na, minnu ma Don kalan na ». O tεmεnen kɔ ka Bɔ yen, CMDT ka siginikalan Лεfɔra k’a Kε « fεεrε ye min bε Boli kalanjε, sεbεnni ani jate kεli kan i ka kan na ani i ka baara kun kan » CMDT yεrε cakεlaw fε.


Ŋ ŋ Ɔ ɔ Ɛ ε ʃ Л ɲ