Sunjata Keita

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Sunjata Keita
Jamana Mali Mansamara
Baara
Bangedon 1217
Bangeyɔrɔ
Bannidon 1255
Banniyɔrɔ

Sunjata Keita walima Mari Jata (kalifaya san 1217 - 1255) ye Mali Mansamara sintinba ye min tɔgɔ bɔra ka dannase inafo cɛfari Mandenkaw bolo Tlebi Afrika a bɛ lakali ko Sunjata ka cɛfariya tariku.

Sunjata dɔnnen ni Sogolon Jata. Sogolon tara a bamuso tɔgɔ la, min kɔrɔ kigimuso aka jejuguya kɔsɔn, Jata kɔrɔ "waraba". Mandenkaw ka ladala, den bɛ wele k'a ba tɔgɔ d'a kan. Keita ye kabila jamu.


Sunjata ka tariku dɔnna jeliw ka dala lakali fɛ, min bɛ latɛmɛ kabɔ fakunda kataa denkunda.


Sunjata ka ɲanamaya


Sunjata demisenma ye gɛlɛya ni tɔrɔ caman ye mansa bolo min tun be Mali Mansamara kuna o wati. Walasa ka fanga ta, a n'i ɲeshin kɛlɛbolo dlanni ma ka mansake jugu ka fanga dafri ka hɔrɔnya segin aka kabila mɔgɔw ma. Sunjata ye diinɛ sankɔrɔta o ma mɛen a ye Mansa tɔgɔ ta. Mansa bɛ Sunjata ka diinɛ fanga jira. A salen kɔ, minu nara a nɔla ye mansa tɔgo ta k'u jɔyɔrɔ jira sigida la.