Aller au contenu

Talin

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Talin

Talin (Estonikan: Tallinn) ye Estonia ka dugu ye. A sigilen bɛ bajida la jamana worodugu fan fɛ, Finland ka Jikori la, Baltik Ji la. San 2023, Talin dugudenw bɛ se mɔgɔ 454.000 ɲɔgɔn ma.

Talin sigira sen kan san kɛmɛ 13nan na. A cɛmancɛla waati kurunbonkarila kɛra jagokɛyɔrɔba ye, tuma min na Talin nafa bonyana kosɛbɛ iko Hansea dugu woroduguyanfan fɛ. Bi, Talin dugu kɔrɔ ye cɛmancɛla duguw dɔ ye min maralen bɛ kosɛbɛ Eropa ani a tɔgɔ sɛbɛnna UNESCO ka diɲɛ ciyɛn ye.

Wikimedia Commons propose des documents multimédia sur Talin.