Aller au contenu

Zana

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Zana (proverb anglεkan na) ni dɔw K'a ma ntalen, ye kuma jagocogo ɲuman dɔ ye. A bε kuma Koron k'a Surunya n'a ma Se kuma caman fɔli ma. Nin fasiri in kɔnɔ, an bε na Kuma zana kan fɔ ka Don a wo misεnninw kɔnɔ aw ye. An bε Tla ka zanasεrε dɔ D'aw ma.

 1. An ka Taa ɲɔgɔn fε o bε nkalon Kɔrɔbɔ
 2. Bεε ka boli y'i ka biribiri ye.
 3. Cεkɔrɔba bolobɔlan tε bagεn ye.
 4. Donso man dɔgɔ a faasogo kun na.
 5. Fatɔ dɔ bo bε Kε ka dɔ Wusu.
 6. Gabugu ka kɔrɔ misiri ye.
 7. Hali mɔgɔ min tε misiw minyɔrɔ la i b'a Dɔn ko flen t'u bolo yen.
 8. I jɔlen tε Ye yɔrɔ min na n'i y'i Sigi yen a bε Fɔ k'i Taara so.
 9. Jiminfεn bεε bε Fili.
 10. Kɔnɔfaratɔ mago tε ɲɔ ɲεnen na
 11. Laɲini ka kɔrɔ ni latigε ye.
 12. Mɔgɔ tε den Dɔn k'a Kɔsin i yεrε ma.
 13. N'i ye fyentɔ kan Mεn ko an ka kabakurun Kerun ɲɔgɔn ma, o b'a Sɔrɔ a jɔlen don kabakurun-ton kan.
 14. Лεden ja ka farin ni tlo ye.
 15. Ŋunun tε san Sɔrɔ ni juru tε.
 16. Sɔn tε Pan k'a den Ŋunuma.
 17. ʃufεjuru siribaa b'a foniyɔrɔ Dɔn
 18. Taa-ni-ka-segin bε gɔn ma kulu b'a nɔ na.
 19. Warablen ku janya o janya, n'i y'a ɲɔnki a la o bε Bɔ f'a kuncε la.
 20. Yaala-yaala bε wulu Sɔn kolo la.
Kan ni Yiriwa tɔndenw (Л Ŋ Ɔ Ɛ  ε ɔ ɲ ŋ ʃ)