Aller au contenu

Afiriki ye ani e ye, Mali

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

"Afiriki ye ani e ye, Mali" yɛ Mali ka imi nationali yɛ.

Mali man'a kan bɔ
ɲɛtaa kɛlɛba don
An bɛɛ b'an cɛsiri
Ka lahidu tiimɛ
So, haju, ŋaniya kelen
Farafinna kelenya
Jugu man'a kun bɔ
Kɔnɔna o Kɛnɛma
Bɛɛ ka wuli k'i jɔ
Saya ka fisa malo ye
Kɔrɔsilikɛlan:
Farafinna n'an faso Mali
Jɔnjɔn in ko: hɔrɔnya bɛrɛ
Farafinna n'an faso Mali
Kɛlɛ in ko: kelenya kɛlɛ
Un! Mali tile bɛ bi
Un! Mali tile bɛ sini
Jigiya forow funtira kayira
Denw hakili latigɛra pewu pewu
Duguw ni togodaw jɔli
Muso jɔlenw, denmisɛnw ni mɔgɔkɔrɔbaw
Ka ɲɛsin faso ma min bɛ taama na
Ka ɲɛsin siniɲɛsigi ɲuman ma
An ka danbe kosɔn
An ka barika don an ka jεkuluw la
Foroba lakanani kama
An ka foroba nafa forge
Sɔgɔsɔgɔninjɛ ni kamankunw ye ɲɔgɔn fɛ
An ka taama sira kan min bɛ taa nisɔndiya la
(Kɔrɔsilikɛlan)
Sira ka gɛlɛn kosɛbɛ
O min bɛ na ni nisɔndiya ye ɲɔgɔn fɛ
Ja gɛlɛya ani yɛrɛdi
Kɔlɔsili kɛ waati bɛɛ
Tiɲɛ min kɛra waati kɔrɔw la
Don o don tiɲɛ
Nisɔndiya sɔrɔli baara gɛlɛn fɛ
A bɛna Mali kɛ sini ta ye
(Kɔrɔsilikɛlan)
Farafinna laban bɛ wuli
An ka nin don kura in fo
Foli kɛ hɔrɔnya la
An ka taama ka taa kelenya fan fɛ
Bonya sɔrɔla kokura
Aw ka dɛmɛ don an ka kɛlɛ la
Tiɲɛ don an ka kalili la
Walasa ka Afiriki kɛ kelen ye
Aw ka jɔ ɲɔgɔn fɛ ne balimaw
O bɛɛ kɛra bonya ye
(Kɔrɔsilikɛlan)