Aller au contenu

Bamana Mansamara

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Mali dugu dɔw minnu tun bɛ Bamana Mansamara ka fanga kɔrɔ.

Bamana Mansamara (fana Segu Mansamara, Bambara: ߓߊ߲ߊߙߊ߲߫ ߝߊ߯ߡߡߊ) tun ye Afiriki Tlebi jamanaba ye min sigilen Segu, sisan Mali. O jamana in sigira Mali Mansamara ni Keita mansamara binni kɔfɛ, i n’a fɔ Bambara Mansamara fitinin min sigira Bambara denbaya wɛrɛw fɛ minnu bɛ talikɛ Keita kabila la. A tun bɛ mara Kulubali walima Coulibaly ka masaya fɛ min sigira senkan c. 1640 Kaladian Coulibaly fɛ min bɛ wele fana ko Fa Sine walima Biton-si-u. Mansamara tun bɛ yen iko jamana cɛmancɛ kabini san 1712 fo ka se san 1861 binkanni ma Toucouleur minɛbaga, El Hadj Umar Tall.