Aller au contenu

Kanku Musa

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Kanku Musa

Kanku Musa walima Mansa Musa tun ye 10 nan kɛmɛda mansa ye min ye Mali Mansamara mara kata 1312 kabila 1337. A kosumanen n'aka hiji ye ani aka funansere Silameya kalanko la.


Bangeli


A ka mansaya[yɛlɛma | modifier le wikicode]

Kanku Musa ka Tariku lako dɔn na jeliw sababuyala ani arabuw ka tarikubɔlaw ina fo Al Umari, Ibn Khaldoun ani Ibn Battuta. A ka mansa ya wagati kɜra mali mansamara ka fanga jiidili ani jiri wali wagati ye. Nafan sɔrɔ siraw ina fo jako, kɛrɛnkɛrɛnlen yala sanu, jɔnw, woro, kɔkɔ, yaaku baya la. Bakan mara ani mɔnni fana tun jiidila. Mansamara ka nafan sɔrɔ sira dɔ fana tun ye nisɔgɔn ani taksiw sara li ye jamandenw ani jako kɛla fɛ. Min ye lakanali nasiraw ye, mɔgɔw n'uka nafolow tun lakana lendo kɛlɛdenw fɛ munu tun ye cɛfarinw ye. Kanku musa kɛra Mali mansaw la tɔgɔ tigi ba ye ka da ka barakɛlenw kan an'aka nanfolo tiki baya.

Hiji la tagali[yɛlɛma | modifier le wikicode]

San 1324 nan Kanku Musa ye hiji la taga boloda ka taka Makan jamana kan, hiji min senfɛ Mali mansamara tɔgɔ carin na diɲɛn jamana caama kan kɛrɛnkɛrɛnlenyala arabu jamanaw. Tariku tigiw ka fɔlila nɔfɛ tugu baka caama tun ba nɔfɛ ka taka hiji la min tun beta bila mɔkɔ 60000 ɲɔnkɔna nan, jɔnw ani lakana bakaw bɛlajɛlenw faralen ɲɔkɔn kan. A Kɔsekilen ka bɔ Makan, Kankun Musa ye bara ba caama boloda kalanko ani silamɛya jiidili nasiraw kan. O baraw waleya la ni misiriw ani medɛrsaw jɔli ye Mali mansamara dukubaw la inafɔ Tumutu, Gao, Jɛnɛ, Sankore ani Sekou. ________________________________________