Mali Kɛlɛ

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Mali kὲlɛ ye marifa kὲlɛ ye min bɛ sen na min Daminɛ san 2012 zanwuyekalo la Mali worodugu ni saheli fanw cɛ Afiriki kɔnɔ. Zanwuyekalo tile 16 san 2012, murutilen kulu caman ye kanpaɲi dɔ daminɛ Mali gofɛrɛnaman kama ka yɛrɛmahɔrɔnya walima yɛrɛmahɔrɔnyaba sɔrɔ Mali woroduguyanfan fɛ, u ye min wele ko Azawad. Jamana ka Azawad ka hɔrɔnya tɔnba (MNLA), jɛkulu min bɛ kɛlɛ kɛ walasa ka Mali yɔrɔ in kɛ tuareg jamanadenw ka faso yɛrɛmahɔrɔnyalen ye, o tun ye mara in mara san 2012 Awirilikalo la.