Aller au contenu

Sahara-cɛla jago

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Sahara-cɛla Jago (Trans-saharan trade, commerce trans-saharien) ye julaya ye min tun yiriwalen Afrika Tlebi duguw ni Mediterane duguw cɛ. Jago in tora senna ka daminɛ kɛmɛda sheginnan katabla kɛmɛda tanniwɔrɔna.

Kakɔrɔ, Sahara lamunu tun ni nin bɔlen ɲwan ma kosobɛ. Masurunaya la san 70000 kakon Yesu Krisa ka wati (KYW), Libya ni Aljeri tun ye bagan-genyɔrɔ ye, baa ni saga wɛrɛ ka ca. Dugu baw tun be yen ani bɔgɔdaga-baara tun cɛnsennen. Began donna a shiɲɛ fɔlɔ Cema Sahara la kata san 4000 katabla san 3500 (KYW).