Aller au contenu

Julaya

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Julaya (Benin)

Julaya ye baara koroba ye Malidenw donna n'a ye kabini lawale la. Mande julaw de kera sababu ye ka silameya ani Bamanankan (Julakan) carin farafina tilebi jamana yoro caman na inafo Burukina Faso, Kɔnɔwari, Sera Leon, Liberiya. Karajako tun be doni kon na walima fali kan. Karajako feereta tun sugu ka ca, kogo, woro, ani makoɲafin werew minu sangawililen jamana kofolen la.

Sisan julaya ni folo ta bolendo ɲogon ma.

Sahara-cɛla jago ye julaya ye min tun yiriwalen Tlebi Afrika duguw ni Mediterane duguw cɛ.